Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.


Rom van Drongelen Notaris BV

Artikel 1

Notariskantoor Rom van Drongelen Notaris BV is een rechtspersoon. 

Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Rom van Drongelen Notaris BV, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3

Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Rom van Drongelen Notaris BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend risico. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Artikel 4

Rom van Drongelen Notaris BV voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 5

De tarieven van derden (zoals de tarieven van het kadaster, het percentage van de BTW of griffiekosten) die in offertes zijn opgenomen, kunnen na het afgeven van de offerte wijzigen. Deze tarieven zullen dan in de definitieve afrekening aangepast worden. Indien overdrachtsbelasting verschuldigd is, zullen wij die namens de fiscus in rekening brengen.

Artikel 6

Elke aan Rom van Drongelen Notaris BV gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Rom van Drongelen Notaris BV is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.

Artikel 7

Declaraties van Rom van Drongelen Notaris BV zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden van 15% met een minimum van €40,--.

Artikel 8

Op de tussen Rom van Drongelen Notaris BV en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd een eventueel overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht voor de Nederlandse rechter.

Artikel 9

Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Rom van Drongelen Notaris BV, van werknemers en van hulppersonen van de BV.